Syarat Penggunaan

Sila baca terma dan syarat ini dengan berhati-hati. Dengan mengakses Laman Web World Wide (“Laman Web”) dan mana-mana halaman di sini, anda menunjukkan bahawa anda telah membaca, mengakui dan bersetuju untuk terikat dengan Syarat Penggunaan ini. Jika anda tidak bersetuju dengan Syarat Penggunaan ini, jangan mengakses Laman Web ini. Agea Jinrong DOO (“AGEA”) mempunyai hak untuk menukar Terma Penggunaan ini yang anda bertanggungjawab untuk sentiasa mengkaji semula dan penggunaan terus anda dari Laman Web ini merupakan perjanjian untuk semua perubahan tersebut.

Notis Tanda Dagangan

AGEA® adalah tanda perkhidmatan berdaftar Agea Jinrong DOO. Kata-kata atau simbol lain yang dipaparkan, yang digunakan untuk mengenal pasti sumber barangan dan perkhidmatan, adalah tanda dagangan dan/atau tanda perkhidmatan pemilik masing-masing.

Kandungan dan Bahan Laman Web

Maklumat dan bahan yang terkandung di dalam Laman Web ini – dan terma-terma dan syarat-syarat akses dan penggunaan maklumat dan bahan-bahan itu – adalah tertakluk kepada perubahan tanpa notis. Bukan semua produk dan perkhidmatan tersedia  untuk semua kawasan geografi. Kelayakan anda untuk produk dan perkhidmatan tertentu adalah tertakluk kepada penentuan dan penerimaan akhir AGEA.

AGEA ATAU PEMBEKAL BOLEH BERHENTI ATAU MEMBUAT PERUBAHAN ATAS MAKLUMAT, PRODUK ATAU PERKHIDMATAN YANG DIJELASKAN PADA BILA-BILA MASA. SEBARANG MAKLUMAT BERTARIKH INI DITERBITKAN PADA TARIKH SEDEMIKIAN, DAN AGEA TIDAK MENJALANKAN SEBARANG KEWAJIPAN ATAU TANGGUNGJAWAB UNTUK MENGEMASKINI ATAU MEMINDA SEBARANG MAKLUMAT TERSEBUT. AGEA BERHAK UNTUK MENAMATKAN SEBARANG ATAU SEMUA TAWARAN WEB TANPA NOTIS DIBERITAHU KEPADA PENGGUNA. TAMBAHAN PULA, MAKLUMAT, PRODUK ATAU PERKHIDMATAN YANG DITAWARKAN MELALUI LAMAN WEB INI, AGEA TIDAK MELAKUKAN APA-APA USAHA TERHADAP MANA-MANA ORANG DALAM PENGGUNAAN MAKLUMAT, PRODUK ATAU PERKHIDMATAN DALAM BIDANG KUASA DI MANA PERUNTUKAN MAKLUMAT, PRODUK ATAU PERKHIDMATAN ADALAH DILARANG OLEH UNDANG-UNDANG.

Pautan ke Laman Lain

Pautan ke laman web bukan AGEA disediakan semata-mata sebagai petunjuk kepada maklumat tentang topik yang berguna kepada pengguna Laman Web AGEA, dan AGEA tidak mempunyai kawalan ke atas kandungan di laman web bukan AGEA. Jika anda memilih untuk memaut ke laman web yang tidak dikawal oleh AGEA, AGEA tidak memberi jaminan, sama ada secara eksplisit atau tersirat, mengenai kandungan laman web sedemikian, termasuk ketepatan, kesempurnaan, kebolehpercayaan atau kesesuaiannya untuk sebarang tujuan tertentu, dan AGEA juga tidak menjamin laman web atau kandungan tersebut bebas daripada sebarang tuntutan hak cipta, tanda dagangan atau pelanggaran hak pihak ketiga lain atau bahawa laman web atau kandungan tersebut tidak mempunyai virus atau pencemaran lain. AGEA tidak menjamin keaslian dokumen di Internet. Pautan ke laman web bukan AGEA tidak bermaksud sebarang sokongan atau tanggungjawab terhadap pendapat, idea, produk, maklumat atau perkhidmatan yang ditawarkan di laman web tersebut, atau apa-apa perwakilan mengenai kandungan di laman web tersebut.

Apabila anda menggunakan pautan ke laman web yang diluar daripada AGEA, anda dengan jelas mengakui bahawa anda sedang melawat laman web yang tidak dikendalikan atau dikawal oleh AGEA. Baik AGEA, mana-mana ahli gabungannya, atau pengarah, ahli, pegawai atau pekerja masing-masing, tidak mengesahkan maklumat yang disediakan di laman web luar tersebut, atau membuat sebarang cadangan, perwakilan atau waranti atau menerima apa-apa liabiliti kepada anda atau mana-mana pihak lain untuk sebarang ganti rugi secara langsung atau tidak langsung termasuk, tanpa batasan, kerugian perdagangan yang terhasil daripada dagangan pada masa depan akibat daripada memasuki melalui laman web tersebut atau disebabkan oleh ketidakupayaan untuk menggunakan laman web tersebut, yang timbul daripada penggunaan anda, atau ketidakupayaan anda untuk menggunakan laman web luar itu, tanpa mengira bentuk tindakan, malah jika AGEA telah dinasihatkan atau mungkin telah menjangkakan kemungkinan kerugian sedemikian. Anda melawat dan menggunakan laman web luar ini dengan risiko anda sendiri.

Batasan Liabiliti

DISEBABKAN KEMUNGKINAN KESILAPAN MANUSIA DAN MEKANIKAL SERTA FAKTOR LAIN, AGEA TIDAK BERTANGGUNGJAWAB UNTUK SEBARANG KESILAPAN ATAU KETINGGALAN DARIPADA MAKLUMAT YANG TERKANDUNG DALAM ATAU DIAKSES MELALUI LAMAN WEB INI. SEMUA MAKLUMAT YANG DISEDIAKAN ADALAH “SEBAGAIMANA ADANYA” UNTUK PENGGUNA TANPA JAMINAN JELAS ATAU TERSIRAT APA-APA JENIS JAMINAN TERMASUK JAMINAN KEBERHASILAN, KETIDAK-PELANGGARAN HARTA INTELEKTUAL ATAU KECUKUPAN UNTUK SEBARANG TUJUAN TERTENTU. TAMBAHAN PULA, AGEA TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP SEBARANG KELEWATAN, KESULITAN DALAM PENGUNAAN, KETIDAKTEPATAN MAKLUMAT, VIRUS KOMPUTER, KOD MALICIOUS ATAU KECACATAN LAIN DALAM LAMAN WEB INI, ATAU KEPERIHALAN BERTENTANGAN ANTARA LAMAN WEB DAN DOKUMEN DAN PELAYAR PENGGUNA ATAU PROGRAM AKSES LAMAN LAIN. AGEA TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB ATAS SEBARANG MASALAH LAIN YANG DIHADAPI OLEH PENGGUNA AKIBAT DARIPADA PENYEBAB BUKAN DI BAWAH KAWALAN AGEA. TIDAK LESEN KEPADA PENGGUNA TERSIRAT DI DALAM PENAFIAN.

KECUALI DINYATAKAN SEBALIKNYA OLEH PERJANJIAN BERTULIS ANTARA AGEA DAN PENGGUNA, AGEA TIDAK AKAN MEMPUNYAI TORT, KONTRAK ATAU LIABILITI LAIN KEPADA PENGGUNA DAN / ATAU MANA-MANA ​​PIHAK KETIGA YANG TIMBUL BERKAITAN DENGAN PENGGUNAAN LAMAN WEB INI, ATAU PERGANTUNGAN KEPADA SEBARANG MAKLUMAT ATAU PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN DI LAMAN WEB INI. DALAM APA JUA KEADAAN, AGEA AKAN BERTANGGUNGJAWAB KEPADA PENGGUNA DAN/ATAU PIHAK KETIGA, TIDAK KIRA APA BENTUK TINDAKAN, UNTUK SEBARANG KEHILANGAN KEUNTUNGAN ATAU KEPELUANGAN ATAU TIDAK LANGSUNG, KHAS, AKIBAT, KEBETULAN ATAU HUKUMAN GANTI RUGI APAPUN, MESKIPUN AGEA TELAH DINASIHATKAN ATAS KEMUNGKINAN GANTI RUGI TERSEBUT.

Laksanakan pelan dagangan anda dengan AGEA

Ia hanya memerlukan masa 30 saat.

Pendedahan risiko

Dagangan instrumen kewangan melibatkan risiko yang ketara, termasuk kemungkinan mengalamai kerugian atas modal dan kerugian lain dan tidak sesuai untuk semua orang awam.

Anda perlu membuat penilaian bebas sama ada perdagangan sesuai untuk anda memandangkan keadaan kewangan anda, pengalaman pelaburan, toleransi risiko, dan faktor lain yang berkaitan.


© 2018 Agea

Pin It on Pinterest